top of page

اجاره زباله‌دان‌های تجاری برای همه اندازه‌های پروژه

اجاره زباله‌دان‌های تجاری برای همه اندازه‌های پروژه

IMG_9001_edited.jpg

زباله دان 3 حیاط

اندازه گیری ها

6' L x 3' 5' W x 6' H

IMG_90721_edited.jpg

زباله دان 10 حیاط

اندازه گیری ها

18 اینچ × 8' W x 2' ارتفاع

IMG_3382_edited_edited.png

زباله دان 15 حیاط

اندازه گیری ها

14 دقیقه × 8 دقیقه عرض x 4 دقیقه

IMG_9378_edited.jpg

زباله دان 20 حیاط

اندازه گیری ها

16 دقیقه طول × 8 دقیقه عرض x 4 دقیقه

IMG_90511.jpg

زباله دان 30 حیاط

اندازه گیری ها

16 دقیقه × 8 دقیقه عرض × 6 دقیقه ارتفاع

IMG_9080_edited.jpg

زباله دان 40 حیاط

اندازه گیری ها

20 دقیقه × 8 دقیقه عرض x 6 دقیقه

bottom of page